โภคะของใคร ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ ที่จะสำเร็จเพียงด้วยคิดเอา ย่อมไม่มี  


USB FLASHDRIVE สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

•วรรณกรรมธรรมะ ที่ควรค่าต่อการครอบครอง
•ลิขสิทธิ์ของแท้
.รวมผลงานทั้งหมด 11 ชุด พร้อมบทเพลงธรรมะอันทรงคุณค่าอีก 1 ชุด รวมเป็น 12 ชุด อยู่ใน usb ไม้พร้อมกล่องไม้อย่างดี
•สกรีนเลเซอร์ลายเซนต์จากอาจารย์
สุทัสสา อ่อนค้อม
•รับประกันสินค้านาน 5 ปี
•มีบริการเก็บเงินปลายทาง

ราคารวมส่งแบบโอนเงิน 1550 บาท
แบบเก็บเงินปลายทาง 1580 บาท

(มีจำหน่ายเสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต ด้วยเช่นกัน ลูกค้าสามารถระบุได้)
สนใจติดต่อทางไลน์ middleway  งานสอน
     
ประวัติการทำงาน    
     
พ.ศ. 2516 - 2517   อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทเวศร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2517 - 2518   อาจารย์อัตราจ้างภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
พ.ศ. 2518 - 2522   อาจารย์ 1 ระดับ 3 ภาควิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
พ.ศ. 2523 - 2524   อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รายวิชาที่สอน ได้แก่ พุทธศาสน์ ปรัชญาเบื้องต้น ศาสนาเปรียบเทียบ
พ.ศ. 2525 - 2538   อาจารย์ประจำภาควิชา ปรัชญาและศาสนา สถาบันราชภัฏธนบุรี รายวิชาที่สอน ได้แก่ พุทธศาสน์ จริยศึกษา การฝึกสมาธิ จริยธรรมกับชีวิต ศาสนาเปรียบเทียบ ปรัชญาและศาสนา ตรรกวิทยา ปรัชญาเบื้องต้น
พ.ศ. 2532 - 2538   - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจผลงานทางวิชาการ สภาการฝึกหัดครู
- อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสน์
พ.ศ. 2535 - 2539   - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินความชำนาญการและผลงานทางวิชาการของ ข้าราชการครูผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2
พ.ศ. 2536 - 2538   - หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา สถาบันราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2537 - 2540   - ผู้ริเริ่มและกรรมการร่างหลักสูตร โปรแกรมวิชาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี กรรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการจัดทำหลักสูตร และคู่มือการฝึกอบรมบุคลากรผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- อนุกรรมาธิการประสานงานและส่งเสริม เร่งรัดโครงการพัฒนาโปรแกรมวิชา พระพุทธศาสนา คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการโครงการพัฒนากระบวนการฝึกหัดครูโดยใช้มิติทางพุทธธรรม กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2539 - 2541   -กรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน  

- ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี
- อาจารย์สอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตร ศศ.ม ไทยศึกษา หลักสูตร ศศ.ม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และหลักสูตร ค.ม.บริหารการศึกษา

พ.ศ. 2543 - 2544   อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน   - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ กรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 - 2548   - กรรมการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
- อนุกรรมการจัดทำหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
- อนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาจัดทำหนังสือ "คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา" คณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
- คณะทำงานยกร่างแนวทางปฏิบัติของคนไทยในวันสำคัญทางศาสนา สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
- คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (Ph.D) สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาิติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (Saint John's University)
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน   - ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน   - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน   - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รัฐสภา
    - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรม และจริยธรรม รัฐสภา
     
   
งานพิเศษ/การให้บริการแก่สังคม  


 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2023 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์