ปิยโต ชายเต โสโก ความโศกเศร้า ย่อมเกิดแต่ของที่รัก  


USB FLASHDRIVE สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

•วรรณกรรมธรรมะ ที่ควรค่าต่อการครอบครอง
•ลิขสิทธิ์ของแท้
.รวมผลงานทั้งหมด 11 ชุด พร้อมบทเพลงธรรมะอันทรงคุณค่าอีก 1 ชุด รวมเป็น 12 ชุด อยู่ใน usb ไม้พร้อมกล่องไม้อย่างดี
•สกรีนเลเซอร์ลายเซนต์จากอาจารย์
สุทัสสา อ่อนค้อม
•รับประกันสินค้านาน 5 ปี
•มีบริการเก็บเงินปลายทาง

ราคารวมส่งแบบโอนเงิน 1550 บาท
แบบเก็บเงินปลายทาง 1580 บาท

(มีจำหน่ายเสียงอ่านโดย เพ็ญศรี อินทรทัต ด้วยเช่นกัน ลูกค้าสามารถระบุได้)
สนใจติดต่อทางไลน์ middleway Copyright สงวนลิขสิทธิ์
1. I, Associate Professor Dr.Suchitra Onkom, am creator and owner of the following Books, CDs, Sound files and Websites under the pen names of;
1). Sudassa
2). Sudassa Onkom
3). Sudassa.com
2. The Sudassa Application Project represents my ownership and possession.
3. I have given permission to IT Port Limited Partnership and Mr.Dhrinyadecha Libha to develop, manage and update Sudassa Application for me.
If any person is copying, forging, reproducing, modifying, publicizing, distributing, renting, or performing any act in a manner that is a commercial exploitation or misuse by any of the following intellectual property beginning It is not allowed. Assoc. Prof. Dr. Suchitra OnKom, Assoc. Prof. Dr. Suchitra can proceed with the law immediately.
Assoc. Prof. Dr. Suchitra OnKom reserves the right to amend, revise and change this legal text at any time. As it deems appropriate Without prior notice.
รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของ sudassa.com, App sudassa และ Sudassa Onkom (สุทัสสา.คอม,สุทัสสา,สุทัสสา อ่อนค้อม) เป็นผลงานสร้างสรรค์และเป็นลิขสิทธิ์ของ รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบ
หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทําการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม ทาง รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม สามารถดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวได้ทันที
รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม สงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าฯ


 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2024 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์