หนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม  
  งานพิเศษ/ให้บริการแก่สังคม
งานพิเศษ    
พ.ศ. 2524 - 2545   อาจารย์สอนเสริม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2531 - 2534   อาจารย์พิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน   นักเขียนนวนิยายอิงธรรมะ นามปากา สุทัสสา อ่อนค้อม ประจำนิตยสารกุลสตร
พ.ศ. 2538 - 2545   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สอนวิชาตรรกวิทยา ปรัชญาเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศา่สนา
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน   อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สอนวิชาสมาธิในศาสนา การฝึกปฏิบัติสมาธิในพุทธศาสนา
พ.ศ. 2544 - 2547   อาจารย์พิเศษ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ สอนวิชาตรรกวิทยา ปรัชญาเบื้องต้น
พ.ศ. 2546 - 2547   อาจารย์พิเศษสาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
     
การให้บริการแก่สังคม    
พ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน   - บรรณาธิการหนังสือกฏแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2537 - 2540   - กรรมการผู้ก่อตั้งชมรมสื่อมวลชนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- บรรณาธิการวารสารยุวพุทธสัมพันธ์
- บรรณารักษ์ห้องสมุดธรรมธีรราชมหามุนี ยุวพุทธิกสมาคม แ่ห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2538 - 2542   - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. 2539 - 2541   - กรรมการอำนวยการ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2539 - 2543   - กรรมการบริหารยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน   - บรรณาธิการหนังสือ The Law of Karma - Dhamma Practice ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2542 - 2544   - วิทยากรบรรยายและสอนวิปัสสนากรรมฐาน ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน   - นักเขียนเจ้าของคอลัมน์ ศาลาธรรมโอสถ (แนะแนวทางแก้ปัญหาชีวิตด้วยธรรมะ) ใต้ร่มมณฑารภ ร่มพระศรีชินบัญชร สิกขสาวิกา ประจำนิตยสารกุลสตร
พ.ศ. 2543 - 2546   - วิทยากรบรรยายและสอนวิปัสสนากรรมฐาน วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
    - รองประธานสหพันธ์ศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพโลก
- วิทยาำกรรายการ "สนามความรู้" โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2544 - 2547   - ที่ปรึกษาโครงการพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติอักษรโรมันกองทุนสนทนาธรรมนำ สุข ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์
- วิทยากรบรรยายธรรมทางวิทยุกระจายเสียงรายการ "สายด่วนเพื่อชีวิต"
- ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ โรงเรียนยุวพุทธพิทยา ยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2546 - 2548   - ผู้อำนวยการจัดอบรมครูศิลธรรม วัดสามชุด อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน   - วิทยากรถวายความรู้แด่พระนักเรียนสี่เหล่า ณ วัดถ้ำวัฒนมงคล กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน   - ที่ปรึกษาอิสระ ประเภท B หมายเลข 1383 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน   - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกฎหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รัฐสภา
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการคุณธรรม และจริยธรรม รัฐสภา
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2018 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์