จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุกฺขติ ปาฏิกงฺขา เมื่อจิตเศร้าหมอง ย่อมมีทุคติเป็นแดนหวัง  
  งานวิจัย
1. ทรรศนะเรื่องความสุขในพุทธปรัชญา (2523)
   
2. The Concept of Man in Buddhism and Existentialism : A Study in Comparetive Philosophy (1992)
   
3. An Analytical Study of Karma and Rebirth in Buddhism (1995)
   
4. รูปแบบการจัดการศึกษา และการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (2546) ได้รับทุนการวิจัยจากสภาการศึกษาแห่งชาติ 70,000 บาท
   
5. การวิจัยและส่งเสริมวัด เพื่อการพัฒนาโครงการอบรมศีลธรรม "การเข้าค่ายพุทธบุตร" กรณีศึกษาวัดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (2547) ได้รับทุนการวิจัยจากสภาการศึกษาแห่งชาติ 60,000 บาท
   
6. การวิจัยเพื่อพัฒนาหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพระพุทธศาสนา (2547) ได้รับทุนการวิจัยจากโครงการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 100,000 บาท
   
7. คู่มือกลยุทธ์การบริหาร และจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัด : ประสบการณ์ จากการปฏิบัติงาน (2548) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาการศึกษาแห่งชาติ 70,000 บาท
   
8. นโยบายส่งเสริมศาสนาในการพัฒนาสังคม ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1,000,000 บาท
   
 
รางวัล

 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2020 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์