เตสํ วูปสโม สุโข ความสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุข  
  งานเขียน
ผลงาน  
  1. การฝึกสมาธิ (พิมพ์ครั้งที่ 10 )
  2. ปรัชญาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)
 

3. พระมหากษัตริย์ไทยกับศาสนาประจำชาติ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

  4. ศาสนาเปรียบเทียบ (พิมพ์ครั้งที่ 7)
  5. หนังสือสวดมนต์ บาลี - อังกฤษ - ไทย (พิมพ์ครั้งที่ 5)
  6. รู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้ว เล่ม 1-3 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
  7. Creating Sustainable World Peace 5 th edition
  8. การสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
  9. เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ
  10. คู่มือพุทธบริษัท ทำวัตร์เช้า - เย็น บาลี - ไืทย - อังกฤษ
   
ธรรมนิยาย (นามปากกา สุทัสสา อ่อนค้อม)
  1. คนเหมือนกัน (พิมพ์ครั้งที่ 5)
  2. ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก (พิมพ์ครั้งที่ 22)
  3. มักกะลีผล (พิมพ์ครั้งที่ 14)
  4. นารีผล (พิมพ์ครั้งที่ 10)
  5. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 29 )
  6. วัฏจักรชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 9)
  7. ความหลงในสงสาร (พิมพ์ครั้งที่ 6)
   
เรื่องสั้นตีพิมพ์ในนิตยสาร ต่าง ๆ  
  1. พรสวรรค์ฟ้าประทาน (ศรีสัปดาห์ 2515)
  2. ศาลเตี้ย (สกุลไทย 2526)
  3. กลิ่นกุหลาบ (เดลิเมล์ 2526)
  4. ลูกป้องของแม่ (ลูกรัก 2527)
  5. ไร้สำนึก (วรา 2527)
  6. ทางออก (สกุลไทย 2527)
  7. ปูเป้ลูกพ่อ (ดิฉัน 2527)
  8. ราคาชีวิต (กุลสตรี 2528)
  9. แท็กซี่ที่รัก (คัทลียา 2528)
  10. ทำกรรมใดจึงไปนรก (กุลสตรี 2529)
  11. ที่รักของยาย (กุลสตรี 2530)
  12. ความหวังของคำพัน (ลลนา 2532)
  13. หล่อนชื่อบัวลา (สกุลไทย 2532)
   
บทความตีพิมพ์ลง ในวารสารทางวิชาการ  
  ภาษาไทย
  1. หลักการของพระพุทธศาสนา (มนุษย์สาร 2530)
  2. ลัทธิมโนธรรมสัมบูรณ์ (มนุษย์สาร 2530)
  3. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร : พุทธปฐมเทศนา (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2538)
 

4. พุทธอัครสาวก (มนุษย์สาร 2530)

  5. วัฏจักรชีวิต (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2539)
  6. การฝึกปฏิบัติ : บำบัดทางจิตแนวพุทธธรรม (เอกสารประกอบการบรรยาย วิทยาลัยพยาบาล เกื้อการุณย์ 2540)
  7. สติเป็นธรรมสำคัญยิ่ง (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2541)
  8. ความกตัญญูกตเวที (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2541)
  9. การบริหารจิตและเจริญปัญญา (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2542)
  10. มาฆบูชา : โอวาทปาติโมกข์ (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2542)
  11. อบายมุข 4 (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2542)
  12. ความรักของแม่ (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2543)
  13. พระแม่เจ้าของชาวไทย (ยุวพุทธสัมพันธ์ 2544)
  14. หลวงพ่อจรัญกับวันแม่ (ยุวพุทธสัมพันธ์2544)
  15. จริยธรรมนักปกครอง (มนุษย์สาร 2550)
 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์