ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาแล ประเสริฐกว่าทรัพย์  
  รางวัลหนังสือ
1. ได้รับพระราช ทานเสาเสมาธรรมจักรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2538
   
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศการ เขียนบทความเรื่อง Building Peace in the New Millennium จากองค์การสหประชาชาติ เป็นเงิน 250 เหรียญสหรัฐฯ ปี 2543
   
3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการ ประกวดความเรียงระดับนานาชาติ เรื่อง Creating Sustainable World Peace จาก Rethinkers'Organization, Toronto. CANADA เป็นเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ปี 2546
   
4. ได้รับการคัดสรรจากนิตยสารกุลสตร เป็น 9 ยอดกุลสตรีประจำปี 2546 (สายงานข้าราชการประจำ)
 
บทสัมภาษณ์  

 
 
 
หลวงพ่อจรัญ ฟังธรรมะ
ลานธรรมจักร ปรึกษาปัญหาชีวิต
84000 พระธรรมขันธ์ มหาบาลีวิชชาลัย
มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กระทรวงวัฒนธรรม  
งานเขียนของสุทัสสา
งานสอน
งานวิจัย
งานพิเศษ / ให้บริการแก่สังคม
บทสัมภาษณ์
© 2019 All Rights Reserved. sudassa.com | ข้อความแสดงลิขสิทธิ์